Change to English Page

 

佛陀聖號及

供養佛真言

菩薩聖號及供養真言

短咒語

不空摩尼

供養真言

其它/

天語咒

評註

Youtube

視頻

Youku

優酷視頻

更新/新增

2021-03-13

(點擊藍字下載) (點擊青字鏈接)

 

請廣傳以下兩個咒語去疫情高感染國家如美國,印度,巴西等地的親朋戚友,功德無量。各國的即時統計

 

新增

2020

12-11

 

大威德金光輪勝佛頂熾盛光照耀吉祥莊嚴王如來陀羅尼

。此陀羅尼除滅一切惡星、病魔、瘟疫傳染病災難等特别殊胜和能量很强。

 

新增

2020

05-06

1) 十一面觀自在菩薩心密言

2) 文檔下載

3) 僅心密言音頻 (可以以播放器一直的重複播放) 【請點擊播放方式參考

。此心密言是特別針對各國的瘟疫,包括新冠狀病毒的爆發,將一一的消滅。請廣傳出去,功德無量。

 

更新

2020

04-12

解瘟咒 / 簡介 / 菩薩號

播放版 (108 遍 / 14:22)請點擊播放方式參考

。此咒是用於防范瘟疫。

Nama ārya-tasito bodhisattvāya mahāsattvāya mahā-kāruṇikāya (X7)

 

Dama sima sani sato hūm. Umu sami sani sato hūm. Imi sima sani sato hūm. Huru sima sani sato hūm (X21 或更多遍)
 

更新

2020

04-10

迴向 (X3)

願以此念誦解瘟咒的功德,迴向於三千大千世界的衆能量界,以威神力化解新冠状病毒的疫情。誠心祈求佛菩薩以種種善巧方便,化解全世界各國新冠状病毒災情,使世界各國人民都能免於瘟疫病毒,遠離災難,獲得安康。

。此功德迴向是特別針對化解所有瘟疫病毒,也包括新冠狀病毒。未來如果有新類型的病毒,迴向必須明確的說明新病毒的名稱即可。共修的效果會更殊勝 (非常時期,共修未必一定是一定要聚在一起念誦,各自在家裡但同一時間念誦也是一樣的殊勝)。

。當念誦解瘟咒的時候,有師兄觀到聖塔西多菩薩以白衣斜襟形象顯現,場景有天醫在餵湯藥,幫助祛除黑色的病氣及病氣從病人的身體裏散發出去。

 

如何善用你每天做的功課保護
一家人免於瘟疫包括新冠狀病毒

 

咒語的原文都是梵文,中文只不過是意譯,而梵文發音才是原味,力量是有差別,絕對有不可以思議的效果。

 

最基本的心態 : 念誦時需保持恭敬心、真誠心、懺悔心、感恩心、清靜心、平等心,缺一不可。

 

狀態

梵音音頻下載 / 圖

    菩薩聖號 Bodhisattvā

 

1)

 

新增

2019

04-15

 

南摩聖金剛無相文殊師利菩薩摩訶薩 / 心咒 / 大心真言 / 功德迴向真言

Nama ārya vajra-anaṅga-mañjuśrīyā bodhisattvāya mahāsattvāya mahā-kāruṇikāya

 

 

更新

2020

04-08

不空摩尼供養聖金剛無相文殊師利菩薩真言 / 心咒 / 大心真言 / 功德迴向真言

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta ārya vajra-anaṅga-mañjuśrī bodhisattvā viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

 

更新

2020

01-06

聖金剛無相文殊師利菩薩相圖

             

無字圖

1) A4 2480 X 3508 / 3.81 MB

2) A5 1748 X 2480 / 2.42 MB

 

中文字圖

3) A4 2480 X 3508 / 4.21 MB

4) A5 1748 X 2480 / 2.60 MB

 

悉曇字圖 (Siddham)

5) A4 2480 X 3508 / 4.21 MB

(Portrait 直式)

6) A4 2480 X 3508 / 4.17 MB

(Landscape 橫式)

7) A5 1748 X 2480 / 2.60 MB

(Portrait 直式)

8) A5 1748 X 2480 / 2.57 MB

(Landscape 橫式)

 

悉曇 + 中字圖

9) A4 2480 X 3508 / 4.22 MB

10) A5 1748 X 2480 / 2.60 MB

 

中 + 拉丁字圖

11) A4 2480 X 3508 / 4.22 MB

12) A5 1748 X 2480 / 2.61 MB

 

拉丁字圖

13) A4 2480 X 3508 / 4.17 MB

14) A5 1748 X 2480 / 2.57 MB

 

2)

更新

2019

01-19

南摩聖妙香醫菩薩摩訶薩

Nama ārya gandha-sugandha bhiṣajyāya bodhisattvāya mahāsattvāya mahā-kāruṇikāya

 

 

更新

2020

04-08

不空摩尼供養聖妙香醫菩薩真言

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta ārya-gandha-sugandha-bhiṣajya bodhisattva viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

 

更新

2020

04-17

聖妙香醫菩薩相圖

       

無字圖

1) A3 3508 X 4961 / 1.37 MB

2) A4 2480 X 3508 / 856 KB

 

中文字圖

3) A3 3508 X 4961 / 4.42 MB

4) A4 2480 X 3508 / 2.56 MB

 

悉曇字圖 (Siddham)

5) A4 2480 X 3508 / 2.56 MB

(Portrait 直式)

6) A4 2480 X 3508 / 2.54 MB

(Landscape 橫式)

7) A5 1748 X 2480 / 2.05 MB

(Portrait 直式)

8) A3 3508 X 4961 / 4.36 MB

(Landscape 橫式)

 

悉曇 + 中字圖

9) A4 2480 X 3508 / 2.78 MB

10) A5 1748 X 2480 / 2.18 MB

 

中 + 拉丁字圖

11) A4 2480 X 3508 / 2.81 MB

12) A5 1748 X 2480 / 2.19 MB

 

拉丁字圖

13) A4 2480 X 3508 / 2.56 MB

14) A5 1748 X 2480 / 2.05 MB

 

3)

 

南摩聖文殊師利菩薩 / 短咒

Nama ārya-mañjuśrī bodhisattvāya mahāsattvāya

 

 

更新

2020

04-08

不空摩尼供養聖文殊師利菩薩真言 / 簡介

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta ārya-mañjuśrī bodhisattva viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

 

 

聖文殊師利菩薩手印圖

   

 

4)

 

南摩聖觀世音菩薩摩訶薩 / 陀羅尼

Nama ārya-avalokiteśvarāya bodhisattvāya mahāsattvāya mahā-kāruṇikāya

 

 

更新

2020

04-08

不空摩尼供養聖觀世音菩薩真言

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta ārya-avalokiteśvara bodhisattva viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

5)

 

南摩聖大勢至菩薩

Nama ārya mahā-sthāma-prāptāya bodhisattvāya mahāsattvāya mahā-sthāma-vīryāya

 

6)

 

南摩聖地藏王菩薩 / 短咒

Nama ārya kṣiti-garbhāya bodhisattvāya mahāsattvāya

 

 

更新

2020

04-08

不空摩尼供養聖地藏菩薩真言

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta ārya kṣiti-garbha bodhisattva viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

7)

 

南摩聖普賢菩薩

Nama ārya samanta-bhadrāya bodhisattvāya mahāsattvāya

 

 

更新

2020

04-08

不空摩尼供養聖普賢菩薩真言

Om, amogha maṇi-pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta ārya-samanta-bhadra bodhisattva-viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

 

新增

2020

02-20

普賢菩薩行願品陀羅尼 / 簡介

Namas triya-dhvikānāṃ sarva tathāgatānām. Oṃ, vi-pula parama ārya-samanta-bhadra bodhisattva praṇidhāna-caryā vega pra-viṣṭa pari-pūraṇe svāhā

 

8)

 

南摩聖摩利支天菩薩摩訶薩

Nama ārya mārīcīye bodhisattvāya mahāsattvāya mahā-kāruṇikāya

 

 

更新

2020

04-08

不空摩尼供養聖摩利支天菩薩真言

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta sūrya-mārīcy adhi-daivata viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

9)

 

南摩聖彌勒菩薩摩訶薩

Namo maitreya bodhisattvāya mahāsattvāya mahā-kāruṇikāya

 

10)

 

南摩聖大隨求菩薩
Nama ārya mahā-pratisarā-vidyā-rāja

 

11)

新增

2019

09-28

南摩聖多羅菩薩摩訶薩 (綠度母) / 心咒
Nama ārya tārāya bodhisattvāya mahāsattvāya mahā-kāruṇikāya

 

 

更新

2020

05-10

不空摩尼供養聖多囉菩薩 (綠度母) 真言

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite samanta mahā-karuṇā praṇidhi caryā sāgaropama gambhīre ārya-tārā bhaṭṭārika viṣayam ā-bharana gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varsana svāhā

 

12)

更新

2020

04-08

不空摩尼供養聖赛峇峇世尊真言

 

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta ārya sai-baba bhagavan viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

13)

新增

2020

02-03

南摩聖善名稱菩薩摩訶薩
Nama ārya su-yaśa bodhisattvāya mahāsattvāya mahā-kāruṇikāya

 

 

更新

2020

04-08

不空摩尼供養聖善名稱菩薩摩訶薩真言
Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vikurvite, samanta ārya su-yaśa bodhisattva viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

 

新增

2020

02-03

善名稱菩薩摩訶薩陀羅尼
Nama ārya su-yaśa bodhisattvāya mahāsattvāya mahā-kāruṇikāya. Tadyathā, om, ut-punīte pratigha-citte, śucyaḥ prati-deśana a-parimāṇe pāpa-karman un-mūlite, citra vi-parīta mūḍhi ku-caryā sam-udghāte, sarva rāga kuṭila-citta vi-śodhane svāhā

 

 

新增

2020

02-03

善名稱菩萨陀羅尼的悉曇字圖

 

14)

新增

2020

04-12

南摩聖塔西多菩薩摩訶薩 / 解瘟咒

Nama ārya-tasito bodhisattvāya mahāsattvāya mahā-kāruṇikāya

 

 

新增

2020

04-12

不空摩尼供養聖塔西多菩蕯真言
Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vikurvite, samanta ārya tasito bodhisattva viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

15)

新增

2020

05-09

南摩聖光明幢菩薩

Nama ārya raśmi-dhvajāya bodhisattvāya mahāsattvāya

 

16)

新增

2020

05-09

南摩聖智上菩薩

Nama ārya jñāna-agrāya bodhisattvāya mahāsattvāya

 

17)

新增

2020

05-09

南摩聖諸根寂静菩薩

Nama ārya indriya-nigraha-praśāntāya bodhisattvāya mahāsattvāya

 

18)

新增

2020

05-09

南摩聖願慧菩薩

Nama ārya praṇidhi-jñānāya bodhisattvāya mahāsattvāya

 

19)

新增

2020

12-10

南摩聖持世菩薩摩訶薩

Nama ārya-vasu-dhārīyā bodhisattvāya mahāsattvāya mahā-kāruṇikāya

 

 

新增

2020

12-10

不空摩尼供養聖持世菩薩真言

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta ārya-vasu-dhārī bodhisattva viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

 

新增

2020

12-09

持世菩薩真言

Oṃ, vasu-dhārī, mahā-dhana saṃ-varṣaty ā-dhāyika svāhā

 

   

(點擊此回去頂頁)

 

狀態

梵音音頻下載 / 圖

    短咒 Short Mantra

 

1)

 

更新

2020

04-23

 

聖金剛無相文殊師利菩蕯心咒 / 菩薩號 / 供養真言及菩薩圖 / 大心真言 / 功德迴向真言

Om, ārya-mañju-ghoṣa hṛd-ja parama-siddha vaśī-karaṇa mantra vidyā-bala kāma-mūta makṣū ut-pādaya, iti pītalam ākāra ṣaḍ-bhujāṃ ṣoḍaśa-varṣaka nava-yauvana śṛṅgāra ārya-vajra-anaṅga-mañjuśrī-bodhisattva dhāraṇī svāhā

 

2)

更新

2020

04-23

聖金剛無相文殊師利菩蕯大心真言 / 菩薩號 / 供養真言及菩薩圖 / 心咒 / 功德迴向真言

 

Om, ārya-mañju-ghoṣa hṛd-ja parama-siddha vaśī-karaṇa mantra vidyā-bala kāma-mūta makṣū ut-pādaya, iti pītalam ākāra ṣaḍ-bhujāṃ, prathama bhujabhyaṃ pūraṇa ā-karṇaṃ raktot-pala-karṇika vāṇa saṃ-dhaya aṅgārikā cāpa bhṛtaṃ; dakṣiṇa-pāṇi dvayaṃ khaḍga prākāśa hastaṃ, vāma-pāṇi dvayaṃ puṣkara rakta aśoka pallava puṣpa dharaṃ, śikhā akṣobhya-tathāgata-pratimā jaṭā-mukuṭinaṃ, praty-ālīḍha-pada-sthitaṃ, ṣoḍaśa vārṣaka nava-yauvana śṛṅgāra ārya-vajra-anaṅga-mañjuśrī-bodhisattva dhāraṇī svāhā

 

3)

2020

01-22

功德迴向聖金剛無相文殊師利菩薩真言 / 菩薩號 / 供養真言及菩薩圖 / 心咒 / 大心真言

Oṃ, sakala guṇa buddha-bodhisattva-nāma-dheya-grahanaṃ vā gāyatrī mantra dhāraṇī paṭhitā pari-ṇāmane ārya vajra-anaṅga-mañjuśrīyā bodhisattvāya mahāsattvāya mahā-kāruṇikāya

 

4)

 

聖文殊師利菩薩大聰慧咒 / / / 簡介 / 菩薩號 / 供養真言及手印

Om, ārya-mañjuśrī bodhisattva mahāsattva mahā-jñāna-āloka adhiṣṭhānādhiṣṭhite, ajñāna-āvaraṇa vi-śodhane svāhā

 

5)

 

聖文殊師利菩薩八字大威德心真言 / / / 簡介 / 菩薩號 / 供養真言及手印

Nama ārya mañjuśrī-kumāra-bhūtāya. Tadyathā, om, ā-bhīla huṃ kāṅkṣā cheda svāhā

 

 

 

聖文殊菩薩八字大威德心真言的悉曇字圖

 

6)

 

聖文殊師利菩薩六字真言 / / / 簡介 / 菩薩號 / 供養真言及手印

Nama ārya-mañjuśrī bodhisattvāya mahāsattvāya. Tadyathā, om, ā-rakṣa janaya svāhā

 

7)

 

聖文殊師利菩薩一字咒 / / / 簡介 / 菩薩號 / 供養真言及手印

Nama ārya-mañjuśrī bodhisattvāya mahāsattvāya. Om, dṛhyaṃ svāhā

 

8)

更新

2020

09-29

觀世音菩薩說應現與願陀羅尼 / 菩薩號 / 供養真言

Nama ārya-avalokiteśvarāya bodhisattvāya mahāsattvāya mahā-kāruṇikāya. Tadyathā, oṃ, vara-da vara-da, sā-kalya abhi-prāya māma ā-dhāyika svāhā

 

9)

更新

2020

06-21

Cāru Cañcalā-bhogendrāya Mantra (準提神咒) / /

Namah saptānāṃ samyak-saṃbuddha koṭīnāṃ. Tadyathā, oṃ, cāru cañcalā-bhogendrāya svāhā

 

 

更新

2020

06-21

不空摩尼供養大吉祥天財神 (凖提) 真言

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta cāru cañcalā-bhogendra viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

   

  準提手印圖

 

10)

 

多羅菩薩 (綠度母) 心咒 / / / 菩薩號 / 供養真言

。此咒語能量很強,瞬間得到眾人的敬愛,人緣極佳。

Oṃ, tāre uttare kṣaṇa kāmatā sādhanī svāhā

 

 

新增

2019

10-09

聖多羅菩薩聖號 + 心咒

Nama ārya tārāya bodhisattvāya mahāsattvāya mahā-kāruṇikāya (X7)

 

Oṃ, tāre uttare kṣaṇa kāmatā sādhanī svāhā (X21 或更多遍)

 

11)

更新

2020

12-02

金耀大孔雀明王心咒 / /

Oṃ, kāñcana-prabha viśeṣa mahā-mayūra-vidyā-dharendrāya svāhā

 

 

更新

2020

12-02

不空摩尼供養金耀大孔雀明王真言

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite samanta kāñcana-prabha viśeṣa mahā-mayūra-vidyā-dharendra viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

12)

 

地藏菩薩法身印咒 (地藏菩薩滅定業真言) / / / 菩薩號 / 供養真言

Oṃ, mahā-kāruṇikā praṇidhi-cakra-maṇḍala viśeṣa māhātmya ārya kṣiti-garbha bodhisattva mahāsattva sākalya naraka-pāta janaṃ ni-khila pari-trāṇe, pratijñām-ārūḍhaḥ naraka a-śūnya nir-upādāna samyak-saṃbodhi svāhā

 

13)

更新

2021

02-04

作明佛母至尊真言

Oṃ, kurukule bhaṭṭārika dhūmala-rakta rūpa-saṃpannā śobhā prā-sādika, vi-citra maṇi-ratna muktikā deha alaṃ-kṛta, rucira abhi-rati kusuma kārmukin vāṇa saṃ-dhaya sa-kala kāmanām ā-dhāyikā svāhā

 

 

更新

2021

02-04

不空摩尼供養作明佛母真言

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta dhūmala-rakta rūpa-saṃpannā kurukule bhaṭṭārika viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna kara-bhūṣaṇa nīla-muktā-hāra gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

14)

新增

2019

11-04

如意寶珠牛王天神咒 / 簡介

Namo ṛṣabha-mahā-devatāya. Oṃ, cintāmaṇi prātihārya sidhya, bhāgya bhoga puṣṭi-kara anu-prādana svāhā

 

 

更新

2020

04-26

不空摩尼供養牛王大天神國土真言

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta ṛṣabha-mahā-devatā-viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

15)

新增

2019

12-24

北斗七星真言

Oṃ, candra-sūrya-nakṣatrā uttara-āṣāḍhā sapta-jyotir-gaṇa vi-jaya bhūri sthāma jvala uj-jvālita, sarva niyati-patita karma-pāka pra-hāṇa; sa-kala abhi-prāya mama sādhana, mahā tejo-bala pañca-śata-yojana antar-gata pari-pālaya me sa-parivārā, sarva māra-maṇḍala bhūta kṛtyakā prati-vārayati, sākalya duṣṭa nāga yakṣa prati-ghāta vi-jaya tejo-bala ekadā sam-uccheda svāhā

 

 

新增

2020

03-11

不空摩尼供養北斗七星真言

Om, amogha maṇi-pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta candra-sūrya-nakṣatrā uttara-āṣāḍhā sapta-jyotir-gaṇa viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

16)

新增

2020

06-21

寶藏神大夜叉王真言 (天財神)

Oṃ, jambhala-bhogeśvarāya svāhā

 

 

新增

2020

06-21

不空摩尼供養寶藏神大夜叉王真言

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta jambhala-bhogeśvara viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

17)

新增

2020

06-21

大吉祥天財神真言 (一)

Oṃ, cañcalā-bhogendrāya svāhā

 

 

新增

2020

06-21

不空摩尼供養大吉祥天財神真言 (一)

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta cañcalā-bhogendra viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

18)

新增

2020

06-21

大吉祥天財神真言 (二)

Oṃ, capalā-bhogendrāya svāhā

 

 

新增

2020

06-21

不空摩尼供養大吉祥天財神真言 (二)

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta capalā-bhogendra viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

19)

新增

2020

10-27

金剛薩埵願自在力破壞一切惡業真言

Oṃ, vajrasattva praṇidhāna-bala-vaśitā sākalya pāpa-karman sam-uccheda huṃ paṭ

 

20)

新增

2021

01-13

不動尊 (明王) 金剛根本陀羅尼

Om, acala-nātha-vajra rūpa-piṅgala bhairava veṣa ananta yojana bṛhad, daṃṣṭrā-karāla-udghāṭe, kapila-ūrdhva-keśa jvāla-ujjvalite, a-cchambhita sarva-aṅga jvalita-anale, dakṣiṇa-pāṇi kulika-nāgendra-veṣṭita khaḍga-paṭṭisa haste, sa-kala vighnā māra-pāpīyaḥ praty-arthika bala-vegavat pra-mathane huṃ paṭ

 

 

更新

2020

04-26

不空摩尼供養不動尊 (明王) 真言

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vikurvite, samanta acala-nātha vidyā-rāja viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

21)

新增

2021

03-13

堅牢地天真言 1

(悉曇字 : pdf 文檔 / PNG 圖)

Namaḥ samanta buddhānām. Oṃ, śrī-mahā-devī dṛḍhā-pṛthivī-devatā pra-bhūta ratna bhoga sasyā-karavat ā-dhāyika svāhā

 

 

新增

2021

03-11

不空摩尼供養大功德天及堅牢地天真言 1

Om, amogha maṇi-pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta śrī-mahā-devī dṛḍhā-pṛthivī-devatā viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

 

新增

2021

03-11

堅牢地天真言 2

(悉曇字 : pdf 文檔 / PNG 圖)

Namaḥ samanta buddhānām. Oṃ, dṛḍhā-pṛthivī-devatā prabhūta ratna bhoga sasyā-karavat ā-dhāyika svāhā

 

 

新增

2021

03-11

不空摩尼供養堅牢地天真言 2

Om, amogha maṇi-pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta dṛḍhā-pṛthivī-devatā viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

22)

更新

2020

01-22

地藏菩薩補闕真言 / 簡介

Namo ratna-trayāya. Oṃ, kala-svara paṭhita sakala sārya mantra dhāraṇī sūtraṃ pada-vyañjana pari-pūraṇe svāhā

 

   

(點擊此回去頂頁)

 

狀態

梵音音頻下載 / 圖

 

其它不空摩尼供養真言 Other Pūjā / 解說

。每一真言需最少念七遍或以上

。供養聖眾是極大、不可思議的累積福德資糧,選擇以下自己歡喜或有緣的不空摩尼供養真言。

。您平日功課念誦那尊佛或菩薩有關的聖號或咒語,鼓勵您也供養祂們,未請求或被授予之前先贈是末學的個人建議。

。念完不空摩尼供養真言之後 (指神靈的供養真言而已),請念三句 "諸眾神靈敬請歸位" "May all Spiritual Beings please Return to Your Own Residence"

   

 

不空摩尼供養真言手印圖

             

 

1)

更新

2020

04-26

不空摩尼供養諸缘覺真言

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta ārya pratyeka-buddha viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

2)

更新

2020

04-26

不空摩尼供養諸阿羅漢真言

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta ārya arhanta viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

3)

更新

2021

02-06

不空摩尼供養大梵天真言

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta mahā-brahma-loka ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

4)

更新

2021

02-06

不空摩尼供養帝釋天 (玉王大帝) 真言

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta indra-loka ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

5)

新增

2021

02-06

不空摩尼供養帝釋天母親 (王母娘娘) 真言

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta śakra-janitrī viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

6)

更新

2021

02-06

不空摩尼供養天帝真言

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta deva-indra viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

7)

更新

2021

02-06

不空摩尼供養四天王天真言

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta cātur-mahā-rāja-kāyika-loka ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

8)

更新

2020

04-26

不空摩尼供養欲界諸天真言

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta kāma-dhātu devatā viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

9)

更新

2020

04-26

不空摩尼供養大吉祥天女真言

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta śrī-mahā-devī-viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

10)

更新

2020

03-19

不空摩尼供養一切天龍世界真言

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta sarva divya-nāga viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha cintā-maṇi gandha-puṣpa aṣṭa-aṅgopeta-vāri pra-varṣaṇa svāhā

 

11)

更新

2020

03-19

不空摩尼供養一切大海龍王世界真言

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta sarva sāgara-nāga-rāja viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha cintā-maṇi gandha-puṣpa aṣṭa-aṅgopeta-vāri pra-varṣaṇa svāhā

 

12)

更新

2020

03-19

不空摩尼供養一切大江龍王世界真言

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta sarva mahā-nadī nāga-rāja viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha cintā-maṇi gandha-puṣpa aṣṭa-aṅgopeta-vāri pra-varṣaṇa svāhā

 

13)

更新

2020

03-19

不空摩尼供養一切湖龍王世界真言

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta sarva hrada nāga-rāja viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha cintā-maṇi gandha-puṣpa aṣṭa-aṅgopeta-vāri pra-varṣaṇa svāhā

 

14)

更新

2020

03-19

不空摩尼供養一切龍族世界真言

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta sarva nāga-kula viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha cintā-maṇi gandha-puṣpa aṣṭa-aṅgopeta-vāri pra-varṣaṇa svāhā

 

15)

更新

2020

11-04

不空摩尼供養烏芻瑟摩 (穢跡) 金剛真言

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta mahā-tejo-bala ucchuṣma-vajra viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

16)

更新

2020

04-26

不空摩尼供養夜叉衆真言

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta yakṣa viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

17)

更新

2020

04-26

不空摩尼供養亁達婆天衆真言

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta gandharva viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

18)

更新

2020

04-26

不空摩尼供養緊那囉天衆真言

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta kiṃnara viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

19)

更新

2020

04-26

不空摩尼供養那攞俱婆羅真言

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vikurvite, samanta nala-kubāra adhi-daivata viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa madhu-mantha bhojana-viśeṣa pra-varṣaṇa svāhā

 

20)

更新

2020

04-26

不空摩尼供養毘那夜迦真言

。毘那夜迦 - 即象鼻神,印度人說的財神。

 

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vikurvite, samanta vināyaka viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

21)

更新

2020

04-26

不空摩尼供養畢唎估大仙真言

 

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta bhṛgu-mahā-ṛṣi-viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

22)

更新

2020

04-26

不空摩尼供養阿修羅衆真言

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta asura viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

23)

更新

2020

08-31

不空摩尼供養閻摩王衆世界真言 / /

。閻摩王、官員、鬼卒眾等都會歡喜出來接受供養。

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta yama-pati viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna pari-skāra vividha praṇīta-bhojana madhu-parka gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

24)

更新

2020

08-31

不空摩尼供養堅牢地神衆真言 / /

。堅牢地神及鄰近的大小地神眾會歡喜出來接受供養。

。我們身在人間,即在諸土地神的管轄之內,包括人間的財富,所以供養諸土地神是非常好的善舉和因緣。

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta dṛḍhā-pṛthivī-devatā viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna pari-ṣkāra vividha praṇīta-bhojana madhu-parka gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

25)

新增

2020

08-31

不空摩尼供養施於財物神祗真言

Om, amogha maṇi pūjā mantra pra-sava vi-kurvite, samanta bhoga ādhāyaka ṭhakkura viṣayam ā-bharaṇa gandha-sugandha maṇi-ratna pari-ṣkāra vividha praṇīta-bhojana madhu-parka gandha-puṣpa pra-varṣaṇa svāhā

 

   

    (X3)
   

(點擊此回去頂頁)

 

狀態

文檔 / 音頻 / 視頻下載

    其它 Others

 

1)

 

更新

2019

11-04

 

化業、超渡往生者及他的累劫冤親債主們往生善道

文檔 / 音頻

。編排包括南摩釋迦摩尼佛聖號、地藏菩薩法身印咒、佛頂尊勝陀羅尼、一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼、迴向方式。

 

2)

 

"心地法門" 電子書 (傳布老和尚著作)

。鼓勵大家下載此電子書細讀什麼是心地法門。此書無關任何宗門派系,而是教導如何從心下手。

 

3)

 

"心" 深入簡出的探討

。(MP4 Video / 視頻)

。心是一切、一切是心,您的心是好的,看一切都是美好的,但當您的心是壞的,看一切都是醜陋、負面的。

。簡單的說,一切唯心造。

 

    特殊天語咒 / 簡介

 

4)

 

 

 

解瘟咒

 

5)

更新

2020

04-05

解冤親债主冤結咒

Tasi mohi osi om. Timo ohi situ om. Ti-i mohi situ om. Tori mohi situ om. Tora li-hi situ om. Tiri mohi situ om. Pata sihi situ om. Turu sihi situ om. (X7 或更多遍)
 

Namo bhagavate amitābhāya tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya (X7) / 佛號、音頻

 

 

更新

2020

06-22

懺悔文

。這是特別針對念完解冤親债主冤結咒之後的懺悔文。

 

6)

更新

2020

04-23

天官煞咒

。解官非、業障、宿業。

Tachi mohi, ti-o chimo, om. Lisi mohi, tosi omo, om. Disi moho, ta-o mimo, om. Susi mohom, ti-o himo, om. Tasi moho, o-hi homo, om. Tosi moho, hi-o si-mo, om. Tasi o-hi, ti-o hi-mo, om. Tisi lo-o, hi-o simo, om. Tosi moho, o-hi simo, om. Toli siho, o-hi o-mo, om. Toli sato, o-si o-mo, om. Toli sito, o-hi o-mo, om. Tasi suli, o-hi o-mo, om. (X7 或更多遍)
 

Namo bhagavate amitābhāya tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya (X7) / 佛號、音頻

 

 

新增

2020

03-09

迴向

。弟子所念誦的天官煞咒,迴向於本身 〇〇〇,希望可以化解自己往昔所犯下的天官煞官非、業障、宿業等,弟子 〇〇〇 感恩一切。

 

7)

更新

2020

04-05

解重業力、輕業力咒

Tamo simo hi-o sito, om. Timo situ hisi to, om. Turu simo hisi to, om. Turu sasi hisi to, om. Turu sasi hosi to, om. Turu hūṃ si hosi to, om. Turu hisi susi to, om. Taru hisi ohi to, om. Turu sasi ohi to, om. Tasa hisi ohi to, om. Turu hisi osi to, om. Turu husi osi to, om. Toru hisi osi to, om. Torai hisi osi to, om. Tara hisi osi to, om. Suto hisi osi to, om. Tara hisi osi to, om. (X7 或更多遍)
 

Namo bhagavate amitābhāya tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya (X7) / 佛號、音頻

 

8)

更新

2020

04-05

解心臓阻塞咒

Ito simo, tuti sa toti. Mosi lutu, sichi oto, om. Bochi tomi, tili tochi, om. Toli sami, tochi ili, om. Poto simo, sito sato, om. (X7 或更多遍)
 

Namo bhagavate amitābhāya tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya (X7) / 佛號、音頻

 

9)

更新

2020

04-05

解腫瘤咒

Ah sa si eo, chi bo li ta. Su qi eo har, su ta mi. To eo to ta, si mi tu ta. Si ha hi chi mo ta si, om. (X7 或更多遍)
 

Namo bhagavate amitābhāya tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya (X7) / 佛號、音頻

 

   

(點擊此回去頂頁)

 

評註 Comments
 

A) 以上任何一個聖號、不空摩尼供養真言、咒語或陀羅尼等,須每一次念最少七遍或以上。末學重複多一次,最基本 的心態 : 念誦時需保持恭敬心、真誠心、懺悔心、感恩心、清靜心、平等心,缺一不可。

 

B) 末學解釋一下以上某些菩薩聖號、咒語的功德及特點 :-

 

4,5,6,7) 聖文殊師利菩薩大聰慧咒、聖文殊師利菩薩八字大威德心真言、聖文殊師利菩薩六字真言、聖文殊師利菩薩一字咒
念此五個咒語的態度首先必須具備恭敬心、真誠心及懺悔心,文殊師利菩薩必定會加持。

手印可以參考 "文殊師利菩薩手印圖"。
聖文殊師利菩薩大聰慧咒 : 此咒語請求菩薩加持破除無明、愚癡障礙得以清靜。
聖文殊師利菩薩八字大威德心真言 : 此真言請求菩薩加持破除苦難、逆境及斷除貪嗔癡慢疑顛倒。

下載 : "聖文殊菩薩八字大威德心真言的悉曇文"
聖文殊師利菩薩六字真言 : 此真言請求菩薩加持護持有情衆生及賜予智慧。

聖文殊師利菩薩一字咒 : 此真言請求菩薩加持堅固不退轉。

 

7) 普賢菩薩行願品陀羅尼
每日誦普賢菩薩行願讚後,即誦此真言,纔誦一遍,普賢行願悉皆圓滿,修三摩地人速得三昧現前,福德智慧二種莊嚴,獲堅固法,速疾成就。

 

16) 地藏菩薩補闕真言
此真言是蜀郡靜泉寺僧道如,俗姓李,發願讀法華經一萬遍。至元和初遍數滿鄰房有一僧,死經七日卻活來云 : 見地藏菩薩,有冥司與卒等俱時至,問僧云 : 汝與道如鄰房住否答曰 : 然也地藏菩薩云 : 道如持經一萬遍滿畢,然以漏闕至多,冥官藏不能納之。汝持此明與彼道如,每誦經一遍即誦此明三遍,所遺闕文句即得圓滿如法,冥官攝受云云。

簡單的說,此真言是補漏我們之前或當天所持的聖號、真言、咒語、陀羅尼、經典等,即得完整和圓滿。

 

14) 佛說大如意寶珠牛王守護神咒經
是故汝等欲得如來一切智者,應當一心讀誦此經,速能成就一切福德。又此經名,有五種靈驗,何等為五 ?第一 : 受持人能摧破魔軍眾。第二 : 讀誦人今世、後世得福德無量。第三 : 書寫供養人今世、後世得消滅無量億劫所犯罪業至阿鼻拔致位。第四 : 消除一切病苦,壽命延長。第五 : 得此寶珠一闕之分,致供養讀誦恭敬者,生生世世,轉諸貧苦報得祕藏無盡福德。爾時佛說此神呪經已,一切眾會皆大歡喜,信受奉行。

 

C) 不空摩尼供養真言解說
有許多師兄對不空摩尼供養真言的瞭解模糊,以為不空摩尼供養真言也可以用來救渡、超渡祖先、三惡道等眾生。注意,請看清楚不空摩尼供養真言的功能,全部都是用於供養有境界或有官職的眾生。祖先、三惡道等眾生,如果有修行的,自然有境界或有官職,但如果是沒有修行且還沒有投胎的,可能還在地府或是孤魂野鬼,或許可以念不空摩尼供養閻摩王世界諸神真言、不空摩尼供養堅牢地神衆真言或其它不空摩尼供養真言,然後請求有關聖眾加持他們。
記得,請別搞錯不空摩尼供養真言的方向。普遍大眾對 "供養" 有誤解,將 "供養" 當成是 "施食",這其實跟不空摩尼供養真言扯不上關係。祖先、三惡道等眾生都是泥菩薩過河自身難保,沒有境界或官位,不適合被供養,儘管供養他們也收不到,反而應該念其祂聖號、陀羅尼、咒語等迴向給聖眾然後請求聖眾來救渡、超渡他們去有緣善道,但肯定不是用不空摩尼供養真言。

僅念不空摩尼供養真言不是究竟、解脫的方式,主修仍然是以專修一個法門為要,而不空摩尼供養真言乃副修。

關於念完不空摩尼供養真言之後僅念三句 "諸眾神靈敬請歸位" (以中文念出來即可;如果僅念不空摩尼供養佛、菩薩真言則無需念此句 "諸眾神靈敬請歸位"),對某些人來說這可能是有點玄或迷信,信不信由個人去譯,不辯,一切隨緣。根據某位師兄的反饋,法界、神靈界,無量空間之大,眾神靈的類別是無量無邊的,儘管我們念完上面所有的不空摩尼供養真言仍然是不可能供養到全部的神靈界眾生,某些沒有收到供養的神靈界眾生可能會繼續追隨或永久性追隨着念誦者,期望某一天或許可以得到供養。念了三句 "諸眾神靈敬請歸位" 之後就不會再跟隨着念誦者了。

上面說的不空摩尼供養真言是不適合用於有情衆生或鬼眾,但 "往昔迦葉如來所說令一切部多【鬼】得飲食真言" 卻適合。

 

D) 解瘟咒 / 特殊天語咒
此咒語所用的字不是梵語,而是其祂空間天人的用語 (天語),持誦者用梵文的拼音法來念誦就可以了。

 

E) 鏈接
蔡文端居士羅馬化梵文佛教陀羅尼咒語轉譯匯集 (萬撓佛教會 Rawang Buddhist Association)

   

聖金剛無相文殊師利菩薩法門論壇

   

Youtube (除了中國) (如果 Youtube 視頻的咒語跟此網頁有差異,以此網頁的咒語為準)

Youku優酷 (如果 Youku優酷 視頻的咒語跟此網頁有差異,以此網頁的咒語為準)

虚雲老和尚云 "若人静坐一須臾,勝造恒沙七寶塔 。。。 故以金銀等七種實物造塔,如恒河沙数之多,猶不能及此静坐一須臾之功德也"

元音老人开示打坐心地法门

滅佛原因及啟示

佛光山佛學文庫 星雲大師文集

聖嚴法師法鼓全集

鏈接匯集 - 金剛無相文殊師利陀羅尼念誦儀軌、聖妙香醫菩薩梵讃,阿閦如來滅定業真言

初學者學習梵音 - 聽音頻

梵音基本念法

梵文和悉曇文的區別

起心動念打妄念如何是好 ?

養氣、養生和快速的念誦法

建議的迴向方式

每天傳播佛法和梵音咒語到無量無邊的大千世界

心術不正的人念咒語仍然會有效,為甚麼 ?

放生,一部分的眾生是間接被殺生嗎 ?

佛、道雙管齊下化解累劫冤親債主的冤結和冤仇 (僅提供給熟悉、思想開明的佛友們參考,避免疑心重的人誹謗或造口業)

如何善用你每天做的功課保護一家人免於瘟疫包括新冠狀病毒

 

F) 其它
= 建議加入您的功課內。

以上所有的中文主題的聖號和咒語,無需念中文字,直接念羅馬化梵文字即可。

如果此網頁有任何更新,您可以善用以下 "網站更新監控工具" 即時通知您 :-

a) VisualPing (網頁版)

b) WebSite-Watcher (電腦版、手機版)
c) Wachete (微軟商店)
d) Distill Web Monitor (谷歌 Chrome 商店)
e) 中國網站更新監控工具 (電腦版)

期望各位同修們能協助 : 如果您點擊以上的鏈接,發現如下的狀況,麻煩您發一個郵件去 demologin@gmail.com 通知末學,讓我來糾正 :-
a) 404 信息 (表示失去鏈接,意思是此服務器上找不到所要求的文檔 / 音頻);
b) 咒語與音頻的念誦不吻合。
您的及時指正將讓全世界的同修們學習到梵文念誦法,所以您的主動配合是非常讚歎的,感恩。

如果有師兄聽音頻之後仍然掌握不到發音,您可以直接聯繫末學以下,然後請您自我介紹您的姓名,國家和背景 :-

 

 

(點擊此回去頂頁)

 

 

* ~ * ~ * ~ * ~ * ~ *

 

弟子之迴向

願此網頁的弘揚功德

皆所得堅固,虛耗僻除

及皆迴向於

Ārya Vajra-Anaṅga-Mañjuśrīyā Bodhisattvāya Mahāsattvāya Mahā-Kāruṇikāya

請求菩薩加持一切順利

弟子感恩一切

* ~ * ~ * ~ * ~ * ~ *

瀏覽者區域

瀏覽統計 (從2019年2月22日開始)